Kirkegårdsvedtægter - Dragør kirkegård

 

Kirkegårdsvedtægter

Vedtægt for Dragør Kirke gård

Amager land Provsti Dragør Kommune

 

Københavns Stift

 

Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

 

§ 1.

Kirkegården ejes af Dragør Kirke og bestyres af Dragør sogns menighedsråd

 

§ 2.

Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirke - og kirkegårdsudvalg

 

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i vedtægt for Kirkeværgen.

 

Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af de ved kirkegården ansatte under ansvar over for menighedsrådet og i overensstemmelse med gældende regulativ for disse samt bestemmelserne i denne vedtægt.

 

Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

 

§ 3.

Kirkekontor og kirkegårdskontor opbevarer hver et eksemplar af kirkegårdskortet og fører et eksemplar af kirkegårdsprotokollen, der føres i henhold til gældende bekendtgørelse.

 

Stk . 2. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården· sammenholdes med kort og protokol, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokol skal forevises ved syn på kirkegården.

 

Stk. 3. Kirkegårdsprotokol føres i henhold til gældende bekendtgørelse.

 

 

 

Bisættelse og begravelse.

 

§4.

Enhver begravelse eller jordpåkastelse, der skal finde sted fra Dragør Kirke eller kirkegårdskapel , skal anmeldes på kirkegårdskontoret senest kl. 14, tre søgnedage før handlingen skal finde sted , under forudsætning af, at gravstedet er valgt forinden .

 

§ 5.

Kirkegårdskapellet er til rådighed ved bisættelser og begravelser mod betaling i henhold til gældende takstblad.

 

Stk. 2 Der er til højtideligheder i kapellet tændt alterlys. Ekstra udsmykning er ikke tilladt. Kirkegårdens medarbejder foretager den nødvendige klargøring i kapellet og ved urnenedsættelse på kirkegården.

 

§ 6.

Bårer, der hensættes i kapellet, skal være mærket med afdødes navn, fødselsdag samt bedemandens navn.

 

§ 7.

Tidsrum for begravelse og bisættelse fastsættes af Menighedsrådet og offentliggøres på kirkens hjemmeside.

 

§ 8.

Begravelse, jordpåkastelse og urnenedsættelse på lørdage betales med tillæg efter gældende takstblad.

 

Stk. 2 Modtagelse af bårer på lørdage kan kun finde sted efter nærmere aftale.

 

§ 9.

Begravelse eller jordpåkastelse kan ikke finde sted på søn- og helligdage, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

 

 

 

Gravsteder.

 

§ 10.

Den gamle kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

 

Erhvervelse og fornyelse.

 

§ 11.

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder - gravstedsret - og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i de nye som i bestående gravsteder sker til kirkegårdskontoret.

 

§ 12.

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkegårdskontoret et gravstedsbrev - mod betaling efter gældende takstblad.

 

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom i gravstedsbrevet.

 

Stk. 3. Indehaver af gravsted er forpligtet til at melde adresseændring.

 

§ 13.

Begæring om erhvervelse af brugsret til et gravsted skal imødekommes til begravelse af en person som:

 

 

 

Stk. 2. Der kan tillige erhverves brugsret til et gravsted til begravelse af andre udensogns-boende Menighedsrådet kan dog afvise dette, hvis det er nødvendigt af hensyn til den nuværende eller fremtidige betjening af sognets beboere.

 

Stk. 3. Der kan ikke erhverves brugsret til et gravsted, medmindre der aktuelt skal ske en begravelse.

 

Stk. 4. Når der udlægges gravplads til en person. skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til en efterladt ægtefælde eller samlever, umiddelbart ved siden af den anviste gravplads Den efterladte bevarer retten hertil, uanset bopæl ved sin død.

 

Stk. 5. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, til at få et sømmeligt gravsted udlagt - jf. E. Takster§ 38.

 

Stk. 6. Gravstederne kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med kirke- og kirkegårdsudvalgets godkendelse.

 

Stk. 7. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter fredningstidens udløb skai imødekomme.s medmindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården forhindrer det.

 

Stk. 8. Ønske om erhvervelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden, kan kun imødekommes med kirke- og kirkegårdsudvalgets godkendelse. Godkendelse betinges af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til Stiftsøvrigheden af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af samme.

 

Stk. 9. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret på en gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningsperioden, kan kun ske med menighedsrådets godkendelse - jf. stk. 7.

 

§ 14.

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

 

§ 15.

Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

 

§ 16.

Gravstedsretten kan af kirkegårdskontoret overdrages til slægtninge af nuværende indehavere. tvivlstilfælde indhenter graveren kirke- og kirkegårdsudvalgets samtykke.

 

§ 17.

Når brugsretten til et gravsted udløber, har indehaveren ret til at få fornyet brugsretten til gravstedet. Taksten for fornyelse skal fremgå af hjemmesiden. En fornyelse behøver ikke at være for en hel brugsperiode, men kan ske for en kortere periode, fx for 1 år eller 5 år. Taksten beregnes forholdsmæssigt ud fra taksten for en hel brugsperiode

 

Retten til at forny brugsretten til et gravsted kan begrænses, hvis en af provstiudvalget godkendt reguleringsplan inddrager gravstedet helt eller delvist.

 

Stk. 2. Har indehaveren af brugsretten til et gravsted ikke henvendt sig 8 uger før brugsperiodens udløb. sender kirkegårdskontoreten påmindelse om, at brugsretten udløber d. 31.decernberdet pågældende kalenderår, at der er mulighed for at forny brugsretten til gravstedet, og at henvendelse herom skal ske til kirkegårdskontoret snarest og senest 2 uger før brugsperiodens udløb.

 

Stk. 3. Hvis indehaveren ikke henvender sig inden svarfristens udløb, sender kirkegårdskontoret en ny påmindelse, hvoraf det fremgår, at hvis kirkegårdskontoret ikke har modtaget ønske om fornyelse af brugsretten til gravstedet inden brugsperiodens udløb, overgår gravstedet til kirkegården, og at indehaveren har ret til - i op til 4 uger efter gravstedets udløbsdato - at fjerne planter og gravminder. så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand.

Orientering herom skal gives skriftligt sammen med en påmindelse om evt. Fornyelse.

 

Stk. 4. Modtager kirkegårdkontoret meddelelse om, at gravstedet ikke ønskes fornyet, underskriver gravstedsindehaveren en erklæring hvoraf det fremgår, at gravstedsindehaveren handler på vegne af samtlige brugsberettigede , og at alle er enige om dispositionen.

 

Stk. 5. Hvis kirkegårdskontoret ikke modtager den i stk. 4. nævnte erklæring, placeres et skilt pa gravstedet med oplysning om, at gravstedet er hjemfaldet, og at pårørende kan henvende sig til kirkegårdskontoret. Har ingen henvendt sig efter 1 år fra udløbsdatoen, kan gravstedet nedlægges.

 

 

 

Nedlæggelse og regulering

 

§ 18.

Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuele nedlæggelse.

 

§ 19.

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændringer af bestående gravstedsanlægi øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningsperioden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

 

Gravstedernes indhegning.

 

§ 20.

Gravstederne må ikke hegnes med andet end levende hegn.

 

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved  menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom. Levende hegn må ikke overstige 30 cm i højden, baghække dog 60 cm. Forkant sættes med brosten, så gravene bliver handicap-venlige.

 

Stk. 3. Anden gravstedsindhegning skal vedligeholdes på foranstaltning af indehaverne af gravstedsretten. Gravstedsindhegning, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan - efter kirke- og kirkegårdsudvalgets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse - forlanges fjernet.

 

Stk. 4. Ved urnegrave sættes sideafgrænsningen med brosten. Baghække holdes i max. 60 cm højde.

 

Gravstedernes beplantning.

 

§ 21.

Hvis bestående beplantninger på gravsteder og urnegravstede,rved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan kirke- og kirkegårdsudvalget forlange dem beskåret eller fjernet.

 

Stk. 2. Bestående træer må ikke uden kirke- og kirkegårdsudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står. og uanset af hvem beplantningen er bekostet.

 

Stk 3. Træer, buske og andre planter må ikke plantes tættere på hæk end 30 cm. og ma ikke overstige en højde på 180 cm - ved urnegravsteder dog max. 80 cm.

 

Gravminder.

 

§ 22.

Gravmindernes opstilling skal indordnes den lokale tradition.

 

Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan påklages til biskoppen

 

Stk. 3. Fundamenter til gravminder skal udføres forsvarligt og tillige således, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

 

Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til gældende bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Menighedsrådet sørger for, at indehaverne af gravstedsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

 

Et registreret gravminde kan, hvis det pågældende gravsted opsiges, blive placeret i kirkegårdens mindelund. Beslutning herom træffes af menighedsrådet.

 

Stk. 5. På menighedsrådets begæring har indehaverne af gravstedsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

 

Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.

 

Stk. 7. Ved opsigelse af et fredet gravsted mister indehaveren brugsretten til gravstedet.

 

 

 

Gravstedernes vedligeholdelse.

 

§ 23.

Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

 

Stk. 2. Det påhviler kirkeværgen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser.

 

Stk. 3. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirke- og kirkegårdsudvalget tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

 

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirke- og kirkegårdsudvalget ved anbefalet brev til indehaveren af gravstedsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

 

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan kirke- og kirkegårdsudvalget lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke påny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet.

 

Stk. 6. Hvis en gravstedsejer ønsker at ophøre med at vedligeholde et gravsted, kan det ske ved at gravstedet ryddes, og der tegnes et legat for den resterende periode med den takst, der gælder for reserverede gravsteder. Et ønske om en sådan ændring skal ske til kirkegårdskontoret

 

§ 24.

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantninger eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

 

§ 25.

Kirkegården renholder gravsteder mod betaling til kirkekassen efter reglerne i afsnit E. Takster, § 38

 

Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted overdrages til kirkegården mod betaling til kirkens kapitaler en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit E. Takster, § 38, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

 

Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.

 

Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen eller de ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod særskilt betaling.

 

Stk. 5. Afgår indehaveren af gravstedsretten til individuelt gravsted ved døden, uden at gravsteds retten overgår til andre, overgår pligten til vedligeholdelse til menighedsrådet, der i indehaverens dødsbo anmelder krav om betaling af beløb til kirkens kapitaler, fastsat for vedligeholdelse til den resterende periode af fredningstiden, jf. afsnit E. Takster, § 38.

 

 

Særlige bestemmelser for kistegrave og plænekistegrave

 

§ 26 .

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for kistegrave 30 år

 

§ 27.

En gravplads for en voksen skal være 2,5 x 1,25 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.

 

Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirke- og kirkegårdsudvalgets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

 

Stk. 3. Kister med dødfødte eller spæde børn kan ligeledes nedsættes i et urnegravsted, dog ikke askefællesgrav.

 

Stk. 4. Første nedsættelse på et kistegravsted skal altid være en kiste.

 

Stk. 5. Menighedsrådet eller den hvem menighedsrådet beslutter at delegere kompetencen til, kan i konkrete tilfælde træffe beslutning om at dispensere fra reglen i stk. 4.

 

§ 28.

Anvendes jern-, zink- eller egetræskister, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.

 

Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

 

§ 29.

Flytning af gravsatte kister må kun foretages med tilladelse fra Stiftsøvrigheden efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne.

 

Bestemmelser for plænekistegrave:

 

Hele arealet er udlagt med græs, uden afgrænsning af de enkelte gravsteder med hæk eller anden indhegning. Gravstedets størrelse er 2,5 x 1,25 m, og der er plads til 1 kiste. Gravsted ved siden af kan tilkøbes, hvis de efterladte ønsker dette.

 

På gravstedet skal anbringes en rektangulær, tildannet, upoleret gravsten , størrelsen 40 x 60 cm. Stenen lægges, ved kirkegårdens foranstaltning, i plan med græsplænen.

 

 

Særlige bestemmelser for urnegrave og plæneurnegrave

 

§ 30.

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for en urnegrav 10 år.

 

§ 31.

Et urnegravs ted skal være 1,0 x 1,0 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

 

To urnegrave må ikke sammenlægges til et urnegravsted.

 

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, når der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningsperioden og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet - jf. dog § 21 stk. 5.

  

§ 32.

Urner til nedsættelse i askefællesgrav skal være fremstillet af let forgængeligt materiale, dvs. organisk materiale. Liste over godkendte urnetyper findes på kirkegårdskontoret.

 

Stk. 2. Urner nedsat i fællesgrav kan ikke efterfølgende flyttes.

 

Bestemmelser for plæneurnegrave med mindesten:

 

§ 33.

Hele arealet er udlagt med græs uden afgrænsning af de enkelte gravsteder med hæk eller anden indhegning.

 

Stk. 2 Gravstedets størrelse er 1 x 1 m, og der er plads til 2 urner.

 

Stk. 3 På gravstedet skal anbringes en rektangulær, tildannet, upoleret gravsten, størrelsen er 40 x 60 cm. Stenen lægges, ved kirkegårdens foranstaltning, i plan med græsplænen.

 

Stk. 4. I perioden 1/3 - 31/10 må blomsterbuketter kun anbringes i nedgrave t stenvase eller på mindeplade Effekter af enhver art anbragt andre steder vil blive fjernet ved kirkegårdens foranstaltning.

 

I perioden 1/11 -1/3 kan   blomster o.l. samt levende lys eller enkeltstående LED-lys anbringes pa stenen.

 

Stk. 5. Kirkegården forbeholder sig ret til at fjerne visne, rådne eller mugne genstande fra arealet.

 

§ 34.

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter indhentet tilladelse fra menighedsrådet efter de derom gældende bestemmelser.

 

Ordensbestemmelser.

 

§ 37.

 

1.Kirkegården er altid åben.

2.Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

3.Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.

4.Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.

5.Kirkegårdens tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.

6.Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

7.Kirkegårdens låger ud til Kirkestien skal holdes lukket.

8.Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

9.Hunde skal føres i snor. Evt. efterladenskaber efter hunden skal umiddelbart fjernes og anbringes i kirkegårdens affaldsbeholdere.

10.Cykling på kirkegården uden for kørevejen er ikke tilladt.

11.Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirke- og kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse.

12.Nummerskilte på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

13.Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

14.Der må ikke anvendes dug eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravstederne eller andre arealer.

15.Som stenbelægning må alene anvendes ral eller perlesten.

16.Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirke- og kirkegårdsudvalgets samtykke.

17.Alene levende lys eller enkeltstående LED-lys er tilladt.

18.Pyntning af gravsteder med plast, juleglimmer eller kunstige planter er ikke tilladt.

  

Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre ansvar og tillige strafansvar.

 

Stk. 3. Knive, sakse eller andre redskaber må ikke forefindes på gravstederne. Stk. 4. Solbadning på kirkegården er ikke tilladt.

Stk. 5. Kirkegårdens ansatte er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirke- og kirkegårdsudvalget.

 

Stk. 6. Ved indgåelse af aftale om leje af gravsted modtager lejeren et eksemplar af kirkegårdens vedtægter.

 

 

Takster

 

§ 38.

Takster for kirkegården reguleres pr. 1. januar hvert år i henhold til de til enhver tid gældende regler. De gældende takster skal foreligge og kan ses på kirkens hjemmeside.

 

Stk. 2. Ubemidlede får gravsted udlagt uden vederlag.